top of page
polski
English
polski
ZNACZNIK
English
TAG
oznakowanie (markup) w dokumencie XML ograniczające zawartość elementu i składające się ze nazwy typu elementu umieszczonej pomiędzy nawiasami ostrymi.
Na przykład znacznik początkowy (otwierający) elementu ma postać <coordinate>, a znacznik końcowy (zamykający) tego elementu różni się od niego znakiem ukośnika ("/" – slash) </coordinate>.

bottom of page