top of page

POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMACJI PRZESTRZENNEJ O INFORMACJI GEOPRZESTRZENNEJ W KLASYFIKACJI DYSCYPLIN NAUKOWYCH

Projekt z dnia 16.09.2017 r. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  w art. 5 przewiduje określenie dyscyplin naukowych na podstawie systematyki OECD, która jest ogólna i nie określa tematyki informacji geoprzestrzennej, a także geodezji oraz kartografii. Uwzględniając szybki rozwój naukowy i technologiczny w tym zakresie oraz wiążący się z tym dynamiczny rozwój szkolnictwa wyższego w Polsce, Towarzystwo postuluje wprowadzenie:

1) do dziedziny Nauki ścisłe i przyrodnicze (Natural sciences) w dyscyplinie Nauki o Ziemi i pokrewne nauki o  środowisku (Earth and related environmental sciences) zapisów uwzględniających w zakresie interdyscyplinarnych nauk o Ziemi tematykę geodezyjną oraz w zakresie geografii tematykę geoprzestrzenną, w tym systemy informacji geograficznej, teledetekcję i kartografię,

2) do dziedziny Inżynieria i technologia (Engineering and technology) dyscypliny Inżynieria geoprzestrzenna (Geospatial engineering) uwzględniającej geodezję, kartografię, systemy i infrastruktury informacji geoprzestrzennej, fotogrametrię i teledetekcję oraz inne rodzaje inżynierii geoprzestrzennej z jej zastosowaniami.

bottom of page