top of page

XXVIII Konferencja

Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej

na temat

OD GEOINFORMACJI DO SPOŁECZEŃSTWA GEOINFORMACYJNEGO

7– 8 listopada 2018 r.

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej

    Konferencja odbyła się w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej w dniach 7-8 listopada 2018 roku. Konferencję otworzył i poprowadził sesję na temat Polityka geoprzestrzenna Profesor Jerzy Gaździcki, który nawiązując do stulecia odzyskania niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej, nazwanego „powrotem Polski na mapę Europy”, omówił w skrócie półwiecze działalności Towarzystwa.
    W imieniu Politechniki Warszawskiej zebranych pozdrowiła Pani prof. dr hab. Alina Maciejewska, Dziekan Wydziału Geodezji i Kartografii. Pan Artur Soboń, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, witając zebranych, poinformował że Ministerstwo docenia znaczenie informacji geoprzestrzennej dla rozwoju kraju, podkreślając fakt, że zarówno geodezja i kartografia, jak też infrastruktura informacji przestrzennej znajdują się w kompetencji ministerstwa.
    Główny Geodeta Kraju, dr hab. inż. Waldemar Izdebski, zaprezentował referat na temat Aktualne kierunki działania Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
    Doświadczenia i propozycje dotyczące interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych w Polsce, z konkretnymi wnioskami dotyczącymi najważniejszych działań z punktu widzenia samorządów terytorialnych przedstawił Pan Krzysztof Mączewski, Dyrektor Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
    Zgodnie z programem, dwaj Profesorowie Zbigniew Zwoliński i Marek Baranowski zaprezentowali kolejno tematykę dotyczącą roli geoinformacji w postępie cywilizacyjnym oraz rozwoju nauki o geoinformacji.
    Wielkie zainteresowanie wzbudziła sesja, podczas której dokonany został przegląd współczesnych trendów badawczych w zakresie geoinformacji na przykładzie prac i projektów realizowanych w Politechnice Warszawskiej.
    Podczas sesji anglojęzycznej, niemiecki ekspert Pan Andreas von Doming, przedstawił doświadczenia wiążące się z harmonizacją zbiorów danych przestrzennych zgodnie z przepisami wynikającymi z dyrektywy INSPIRE.
    Program pierwszego dnia zakończyła sesja obejmująca problematykę administracji, wiążąca się z geoinformacją przestrzenną z punktu widzenia technicznego, prawnego i ekonomicznego.

    Po obradach konferencyjnych tego dnia odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze PTIP. Nowy Zarząd Towarzystwa stanowią:


Dr hab. Marek Baranowski, prof. IGiK – prezes
Prof. dr hab. inż. Elżbieta Bielecka – wiceprezes
Dr hab. inż. Agnieszka Zwirowicz-Rutkowska – sekretarz i skarbnik
oraz członkowie – dr inż. Kazimierz Bujakowski, dr hab. inż. Jerzy Chmiel, prof. dr hab. inż. Konrad Eckes, dr inż. Adam Iwaniak, dr hab. inż. Waldemar Izdebski, dr inż. Dariusz Korpetta, prof. dr hab. Jacek Kozak, prof. dr hab. Zbigniew Zwoliński.

 

    Ponadto, dokonano wyboru Komisji Rewizyjnej w składzie:


Mgr inż. Stanisław Zaremba – przewodniczący,

Dr inż. Joanna Pluto-Kossakowska,

Prof. dr hab. inż. Elżbieta Lewandowicz.
 

    W ten sposób po 50 latach nastąpiła zmiana na stanowisku prezesa Towarzystwa. W uznaniu zasług Profesora Jerzego Gaździckiego zebranie, w formie uchwały, nadało Mu tytuł Honorowego Prezesa Towarzystwa. Jednocześnie nastąpiła również zmiana na stanowisku sekretarza i skarbnika PTIP, które od ponad trzydziestu lat pełniła Pani Ewa Musiał.

    Program drugiego dnia konferencji rozpoczęła sesja Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, podczas której eksperci urzędu, pod przewodnictwem Głównego Geodety Kraju dr hab. inż. Waldemara Izdebskiego, prezentowali  projekt Powszechne usługi geoinformacyjne świadczone przez GUGiK oraz ich praktyczne stosowanie do celów publicznych i prywatnych, po której nastąpiła ożywiona i konstruktywna dyskusja związana zarówno z tym projektem, jak też szerzej rozumianymi celami działania GUGiK.
    Dalsze obrady prowadzono w równoległych sesjach tematycznych obejmujących referaty prezentujące dorobek środowisk zajmujących się informacją geoprzestrzenną. Na podkreślenie zasługuje fakt, że wzbudziły one znaczne zainteresowanie wyrażające się bardzo aktywnymi dyskusjami.

 

Ewa Musiał

listopad 2018
 

bottom of page