top of page
PAU.jpg

Webinarium Komisji Geoinformatyki PAU
Badania morfodynamicznego rozwoju strefy brzegowej Południowego Bałtyku - procesy naturalne i oddziaływania antropogeniczne

12.05.2021 godz.: 13.30

Szanowni Państwo


Komisja Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie zaprasza na otwarte spotkanie w środę 12 maja 2021 r. o godz. 13:30. Spotkanie odbędzie się na platformie ClickMeeting pod adresem: https://upelagh.clickmeeting.com/spotkanie-komisji-geoinformatyki-pau.

Porządek spotkania.

1. Referat pod tytułem: Badania morfodynamicznego rozwoju strefy brzegowej Południowego Bałtyku - procesy naturalne i oddziaływania antropogeniczne wygłosi: dr hab. Joanna Dudzińska-Nowak, prof. US


Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Przewodniczący Komisji                                                            Sekretarz Komisji        

/-/ Prof. dr hab. Jacek Kozak                                               /-/ dr hab. inż Krystian Kozioł


Streszczenie referatu:

        Zagadnienia dotyczące rozpoznania tendencji rozwoju wybrzeży stanowią ważny problem badawczy podejmowany na całym świecie. Obecnie, ze względu na obserwowany wzrost poziomu oceanu światowego i zwiększenie ilości silnych sztormów oraz występujący w wielu miejscach deficyt osadów, które mogą czynnie uczestniczyć w procesach odbudowy brzegu, precyzyjne określenie wielkości erozji, wyznaczenie miejsc szczególnie zagrożonych oraz opracowanie scenariuszy przyszłych zmian, stanowi priorytet w kontekście szeroko rozumianego zarządzania strefą brzegową i bezpieczeństwa brzegu.

Pomimo wieloletnich badań, zarówno precyzyjne określenie wielkości i przestrzenno-czasowych rozkładów zmian zachodzących na wybrzeżu, wyznaczających tendencje ich rozwoju jak i prognozy zmian, wciąż obarczone są dużą niepewnością. Główną przyczyną tego stanu są trudności w pozyskaniu jednorodnych, kompleksowych danych opisujących zjawiska zachodzące na styku atmosfery, litosfery i hydrosfery w różnych skalach przestrzennych i czasowych, oraz ich modyfikacji w wyniku zróżnicowanych uwarunkowań i przenikania się oddziaływań wielu, zarówno naturalnych jak i antropogenicznych, czynników sprawczych.

Badania przeprowadzono na wybranych, zarówno jednorodnych jak i zróżnicowanych pod względem geologicznym i geomorfologicznym, odcinkach wybrzeża Zatoki Pomorskiej, obejmujących zarówno brzeg wydmowy, zbudowany z osadów holoceńskich, głównie morskich i eolicznych piasków, jak i brzeg klifowy, zbudowany z nieskonsolidowanych osadów plejstoceńskich, głównie glin i piasków.

Na podstawie przetworzonych fotogrametrycznie historycznych zdjęć lotniczych i współczesnych ortofotomap, określono wielkość i tempo zmian linii podstawy wydmy/podnóża klifu w latach 1938-2012. Określona w ten sposób przestrzenna i czasowa zmienność brzegu została odniesiona do wybranych, oddziałujących czynników takich jak średnie miesięczne poziomy wody w badanych okresach, wezbrania sztormowe, parametry falowania oraz obecność i oddziaływanie budowli hydrotechnicznych.

Wykazane w badaniach znaczne przestrzenne i czasowe zróżnicowanie wielkości zmian zachodzących nawet na sąsiednich, jednorodnych pod względem uwarunkowań geologicznych i geomorfologicznych oraz tendencji rozwoju, odcinkach brzegu, zwraca uwagę na fakt jak istotny jest właściwy wybór punktów reprezentatywnych, na podstawie których określana jest prognoza wielkości zmian brzegu. Nie mniej istotny od lokalizacji, jest też właściwy dobór okresu obserwacji, co potwierdza wykazana w badaniach duża zmienność efektów procesów morfodynamicznych w analizowanych latach. Wybór przypadkowego miejsca i zbyt krótkiego okresu obserwacji, który nie uwzględnia zmienności warunków hydrometeorologicznych, może obarczyć prognozę dużym błędem i stanowić potencjalne zagrożenie dla planowanej w tych miejscach infrastruktury.

 

Biogram dr hab. Joanny Dudzińskiej-Nowak, prof. US

Joanna Dudzińska-Nowak.jpg
Pracuje na stanowisku profesora w Instytucie Nauk o Morzu i Środowisku Uniwersytetu Szczecińskiego. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na zagadnieniach związanych ze zmianami zachodzącymi na brzegu morskim oraz ich lito-, morfo-, i hydrodynamicznymi uwarunkowaniami z uwzględnieniem oddziaływania budowli hydrotechnicznych i zabiegów ochronnych. Prowadzi interdyscyplinarne badania nad morfodynamiką i tendencjami rozwoju morskiej strefy brzegowej południowego Bałtyku oraz Morza Południowochińskiego z wykorzystaniem metod teledetekcyjnych oraz modelowania numerycznego.  Od początku swojej pracy związana z geoinformatyką, numerycznym przetwarzaniem danych przestrzennych, głównie historycznych i współczesnych zdjęć lotniczych oraz danych ALS i analizami GIS. Uczestniczyła w realizacji kilkunastu krajowych i międzynarodowych projektów naukowych, a wyniki prowadzonych badań zawarła w kilkudziesięciu publikacjach naukowych.

Informacje Techniczne
Spotkanie odbędzie się na platformie ClickMeeting pod adresem: https://upelagh.clickmeeting.com/spotkanie-komisji-geoinformatyki-pau.
Podczas rejestracji na spotkanie konieczne będzie podanie imienia, nazwiska oraz adresu e-mail. Na podany adres e-mail przesłany zostanie indywidualny link do spotkania. Pokój spotkania na platformie ClickMeeting zostanie otworzony około 10-15 minut przed rozpoczęciem webinarium. Zalecaną przeglądarką do udziału w webinarium jest najnowsza wersja Chrome. Kwestie techniczne związane z seminarium: Stanisław Szombara (szombara@agh.edu.pl).


Z wyrazami szacunku
Stanisław Szombara

-- 
Stanisław Szombara PhD (orcid.org/0000-0002-0205-7823)
Department of Integrated Geodesy and Cartography
Faculty of Mining Surveying and Environmental Engineering
AGH University of Science and Technology
Al. Mickiewicza 30 (C4), 30-059 Kraków
 

bottom of page